RSS

Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA  „JESTEŚMY RAZEM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie „JESTEŚMY RAZEM”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. wprowadzającej przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

 

§2

 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach  niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Somonino oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw,

           § 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa w Somoninie, 83-314 Somonino, ul. Wolności 42.

 

 

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać logo ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

a)    wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego ,

b)    wszechstronna pomoc w rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez edukację, rehabilitację, integrację.

c)    wspieranie rozwoju  edukacji  na wsi,

d)    integracja mieszkańców wsi , przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

e)    wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalny

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
 2. organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci z rodzin wielodzietnych, osób potrzebujących,
 3. dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na koloni, wycieczki i obozy,
 4. prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi
 5. budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych,
 6. organizacji leczenia i rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych,
 7. popularyzacja osiągnięć i dokonań dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób dorosłych,
 8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Stowarzyszenia,
 9. współpracę z mediami,
 10. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury:
 11. prowadzenie działalności wydawniczej;
 12. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki;
 13. prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 14. wspieranie programów zapobiegających przemocy w rodzinie
 15. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 16. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 17. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki
 18. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
 19. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
 20. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
 21. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
 22. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
 23. wspieranie i popularyzację rolnictwa ekologicznego;
 24. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 25. wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł energii,
 26. działania informacyjne i szkoleniowe dotyczące integracji europejskiej oraz możliwości korzystania ze środków pomocowych
 27. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej
  i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 28. organizowanie partnerstwa lokalnych i regionalnych dla realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych partnerstwa
 29. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

§ 10

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego

 1.  Działalność  odpłatna

 

91.33. Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

85.14.A – Działalność fizjoterapeutyczna

85.14. D – Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

85.14. F – Działalność związana z ochrona zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.31.A – Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży

85.31.B – Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

85.32. C – Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania

92.31.D – Działalność zespołów pieśni i tańca

92.62.Z – Działalność związana ze sportem, pozostała

92.31.F – Działalność domów i ośrodków kultury

92.72.Z – Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.31.B – Działalność zespołów teatralnych muzycznych

92.31.G – Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.31.A – Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

92.31,C- Działalność filharmonii, orkiestr, chórów

92.31.E -Działalność galerii i ośrodków wystawienniczych,

92.52.B- Ochrona zabytków

22.12.Z- Działalność wydawnicza

22.13.Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.15.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

2.  Działalność statutowa nieodpłatna

91.33. Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

85.14.A – Działalność fizjoterapeutyczna

85.14. D – Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

85.14. F – Działalność związana z ochrona zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.31.A – Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży

85.31.B – Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

85.32. C – Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania

92.31.D – Działalność zespołów pieśni i tańca

92.62.Z – Działalność związana ze sportem, pozostała

92.31.F – Działalność domów i ośrodków kultury

92.72.Z – Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.31.B – Działalność zespołów teatralnych muzycznych

92.31.G – Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.31.A – Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

92.31.C; Działalność filharmonii, orkiestr, chórów

92.31.E; Działalność galerii i ośrodków wystawienniczych,

92.52.B; Ochrona zabytków

22.12.Z; Działalność wydawnicza

22.13.Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.15.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 

4.       Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych.

5.   Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1.       Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.       Osoba  prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

§ 13

1.       Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat.

2.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.       Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna w uznaniu szczególnych zasług dla stowarzyszenia.

4.       Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 14

1.    Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego,

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

4)      uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

5)      korzystania z rekomendacji i opieki stowarzyszenia oraz korzystania z urządzeń, świadczeń, i szkoleń stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze stowarzyszenia

2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do:

1)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

4)      dbanie o dobre imię stowarzyszenia.

3. Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w  stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

2)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)       wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowej.

§ 15

1.       Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne   prawa członka zwyczajnego.

2.       Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt 2) i 3) oraz ust. 3.

§ 16

1.       W uznaniu szczególnych zasług dla stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2.       Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 14 ust. 2 pkt 3) oraz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

1.       Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.       Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3.       W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

4.       Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 19

1.       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2.       Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3.       Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1.       Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1.        W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów z prawem głosu doradczego członkowie wspierający.

§ 22

1.       Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.       Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3.       Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin swoich obrad.

4.       Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: prezes, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.

5.       Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

6.       Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1)      Zarząd,

2)      Komisja Rewizyjna,

3)      1/3 członków Stowarzyszenia.

8.       O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

9.       Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku uchwał o których mowa w §35 pkt 1.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)      uchwalenie statutu i jego zmian,

2)      uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)      wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia w tym udzielenie absolutorium zarządowi,

5)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

6)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

7)      wyrażanie zgody na zaciąganie przez Stowarzyszenie zobowiązań przekraczających jednorazowo kwotę określoną w uchwale dla danego roku kalendarzowego,

8)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9)      nadanie godności członka honorowego

10)    inne, wynikające z niniejszego statutu

 

§ 24

1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.       Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).

3.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 25

1.       Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem pkt. 2 reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.       W sprawach dotyczących stosunków pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie.

3.       Zarząd składa się z 3 – 7 członków, w tym:

1)    prezesa

2)    dwóch wiceprezesów

3)    skarbnika

4)    dwóch sekretarzy

wybieranych przez Walne Zebranie Członków

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

1.       Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

6)      z zastrzeżeniem § 23 pkt 7 Statutu, podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie,

7)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

§ 27

1. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.
2. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego i skutecznego    funkcjonowania Stowarzyszenia,
2) koordynacja opracowania rocznych i pracy dwuletnich planów oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków;
3) koordynacja sporządzenia corocznych i końcowych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedstawienie ich na Walnym Zebraniu Członków;
4) coroczne przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków bilansu oraz sprawozdania finansowego;
5) zatrudnianie pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenia
6) występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia
7) występowanie z wnioskami w sprawach, o których mowa w § 22 ust. B
3. Prezes wpisuje podjęte przez siebie postanowienia, istotne dla działania Stowarzyszenia, do Księgi Postanowień.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1.       Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§ 29

1.       Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2.       Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1.  Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
 1. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

7)      reprezentowanie stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy stowarzyszeniem, a członkiem zarządu na zasadach określonych w § 25 pkt. 2.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1) świadczenia członków wspierających,
  2) dotacje państwowe,
  3) dotacje jednostek samorządu terytorialnego,
  4) darowizny i zapisy,
  5) środki otrzymane od innych organizacji pozarządowych oraz środki pozyskane od organizacji ponadnarodowych i  międzynarodowych,
  6) środki uzyskane w zbiórkach publicznych,
  7) środki uzyskane ze sprzedaży cegiełek na określone cele statutowe, prowadzonej na terenie gminy,
  8) środki pomocowe, subwencje, dotacje i granty z instytucji wspierających organizacje pozarządowe,
  9) spadki,
  10) zakupione rzeczy ruchome i nieruchomości,
  11) dochody z działalności statutowej stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród członków Zarządu: prezesa, jego zastępców, skarbnika.

 

§ 32

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w       stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

1.       Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.       W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: